Köpvillkor

Personer under 16 år måste ha målsmans skriftliga tillåtelse för att beställa. Läs mer om våra allmänna villkor här

Beställning

Alla ordinarie beställningar sker via Internet. Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

Pris och betalning

Samtliga priser på vår webbplats är dagsaktuella priser. Observera att priser kan visas antingen som exklusive moms (25%) eller som inklusive moms (25%) beroende på om du valt inställning för företag eller privatperson. Moms och eventuell fraktkostnad redovisas på ordersammanställningen innan du bekräftar ditt köp. Ändras momsen förbehåller vi oss rätten att ändra priserna motsvarande. Prisjusteringar kan ske när som helst utan föravisering.

Försenade betalningar

Det är 100% säkert att handla hos ExponeraMedia.se Våra betalningslösningar tillhandahålls av och hanteras av (inkluderat kortuppgifter) Hips och deras  <a https://hips.com/se/consumer_terms >användarvillkor</a>

Originalfiler

Originalfiler måste levereras enligt riktlinjer från Exponera Media. Om de angivna riktlinjerna inte följs kan Exponera Media inte heller hållas ansvariga för slutresultatet av den beställda produkten. Exponera Media förbehåller sig rätten att använda tryckt material som referenser om inte annat uttryckligen önskas från kunden.

Tolerans

Vid produktframställning kan avvikelser i färg och format förekomma pga exempelvis bildskärmskalibrering. Vid dessa tillfällen kan reklamationsrätten ej tillämpas.

Leverans och frakt

Leveransdagen är den dag då du som kund får din beställda vara levererad. Risken för produkten övergår till kunden vid mottagande av produkten. I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), ev postförskottsavgift samt hanteringsavgift på 199 kronor. Om en produkt/försändelse skadats i transporten rekommenderar vi dig att snarast anmäla skadan till det fraktbolag som levererat varan och därefter till oss, Exponera Media via e-post.

Leveranstid

Leveranstiden räknas från det datum då en order placeras. Leveranstiden är alltså den tid som ligger mellan order och att du som konsumet får din vara. Observera att i de fall din beställda vara ska tryckas med eget orginal krävs att du som kund vid beställning lämnar ett fullständigt och godkänt orginal. I annat fall kan leveranstiden komma att justeras med motsvarande tid det tar att få godkännande från dig som kund på det orginal som ska tryckas.

OBS! Leveranser till Postnummer långt norrut (Postnummer som börjar på 79… och uppåt) kan dröja en arbetsdag extra. Även leveranser till avlägsna platser (dit leveranser ej går dagligen med UPS, DHL eller Schenker) kan dröja en extra arbetsdag. Exempelvis Göteborgs eller Stockholms Skärgård eller mindre byar i Sveriges inland.

Leveransförsening

Kund kan genom att skriftligt meddela Exponera Media häva avtalet utan kostnad om den utlovade leveranstiden överstiger utlovad maximal leveranstid om leveransförsening beror på Exponera Media eller något förhållande på vår sida. Exponera Media åtar sig då att återbetala beloppet inom 20 dagar. Om försening av leverans uppstår blir kund kontaktad av Exponera Media omedelbart då försening kommit oss till kännedom.

Dröjsmål med betalning

Är kund försenad med betalning med mer än 30 dagar efter det att Exponera Media anmodat kunden att betala förfallet belopp får Exponera Media genom skriftligt meddelande till kund häva avtalet helt eller delvis. Om Exponera Media häver avtalet har Exponera Media också rätt till skadestånd.

Ångerrätt

Då våra produkter trycks efter respektive kunds önskemål och är personliga kan vi inte erbjuda öppet köp.

Bilder och färgtryck

Kund är ansvarig vad det gäller bildrättigheter för de bilder som skickas in. Vi förbehåller oss rätten att neka bilder som av oss anses vara omoraliska. Färgerna kan skilja mellan olika skärmar och det tryckta resultatet, beroende på kalibreringen av din skärm. Exponera Media ansvarar inte för skiftande resultat mellan skärm och faktiskt tryck.

Garanti & reklamation

Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Exponera Media. Garantin är även personlig vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand inte kan få produkten reparerad hos oss.

Du har alltid rätt att packa upp varorna och kontrollera funktion och finish.

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Fel på produkt som anmärkes på ska ha uppkommit före eller vid leveranstillfället. För fel som uppstår efter leverans kan inte Exponera Media hållas skyldig om fel uppstår till följd av kunds oaktsamhet eller ovarsam hantering som ej är förenlig med produktens utformande eller förväntade användning. Reklamation ska skickas in skriftligt till Exponera Media via post:

Exponera Media
Kvarnfors 7
SE-915 95 Ånäset

eller e-post

exponera.media@gmail.com

En skriftlig reklamation ska innehålla kundnummer, ordernummer samt orsak till reklamation, och om produktskador upptäckts en dokumentation på dessa skador.

Vid godkänd reklamation ersätts kund för eventuella retur- och fraktkostnader.

Returer

Om en vara skadas eller kommer bort under transporten från Exponera Media på väg till kund ska Exponera Media ses som ansvarig. Om en vara skadas eller kommer bort om kund på eget initiativ återsänder den ska kund som är avsändare ses ansvarig för godset. Exponera Media rekommenderar därför att alla försändelser packas noga i originalförpackning eller likvärdigt emballage. Returförsändelser bör skickas som spårbar sändning.

Om du som kund upptäcker att en försändelse är synligt transportskadad bör detta reklameras omdelbart till paketombudet. Om du vid uppackning upptäcker att innehållet är skadat, hör av dig snarast möjligt till Exponera Media

Exponera Media
Kvarnfors 7
SE-915 95 Ånäset

Du som konsument/köpare betalar eventuella returkostnader i de fall du som konsument utnyttjar eventuell ångerrätt.

ExponeraMedia.se  betalar eventuella returkostnader för retur av reklamerad produkt.

Ansvar för fel

Exponera Media är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation eller vad som följer av lag.

Exponera Medias ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

Exponera Media ansvar omfattar inte:

1. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
2. fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Exponera Medias instruktioner;
3. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Exponera Medias kontroll;

Ansvarsbegränsning (gäller endast företag)

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Exponera Media enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

ExponeraMedias ansvar omfattar endast direkta förluster. Exponera Media ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet, och ej heller skador som Exponera Media inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Skulle Exponera Media vara förhindrade att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Exponera Media fria från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

Skiljedom eller tvist

Exponera Media följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

Övrig information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Ikraftträdandedatum: 2016-01-01